Bảng giá

0-1trieu
1-3trieu
3-5trieu
5-10trieu
5-15trieu
15-20trieu
20-30trieu
30-50trieu
50-70trieu
70-100trieu
100-150trieu
150-200trieu
200-300trieu
300-500trieu
500trieu-1ty
1ty-2ty
2ty-3ty
3-5ty
5-10ty
10-15ty
15-20ty
20-30ty
30-50ty
50-70ty
70-100ty
tren-100ty
Bảng giá
0.0 0

#1

Mức giá nhà thuê và nhà bán