Cho thuê nhà mặt tiền Quận 9   Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9


Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 100 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 18 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 11x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 254 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 9x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 147 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 5x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902901561 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 274 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 212 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 6x22 1 trệt, 5 lầu LH: 0908696521 (1)
[3.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 87 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 12x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 480 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[76 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 194 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 8x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0901013354 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 411 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 7x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 7x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634812 (1)
[77 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 11x26 1 trệt, 4 lầu LH: 0908286542 (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 113 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 8x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 22 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 5x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 8x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 9x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[23 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 448 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[69 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 129 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 10x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0939301928 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 284 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 7x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 9x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 189 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 9x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[67 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 235 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 11x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[32 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 192 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 62 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 85 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 199 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 9x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)