Cho thuê nhà mặt tiền Quận 9


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Q9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tăng Nhơn Phú Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tăng Nhơn Phú Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Xiển Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Xiển Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Lưu Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Lưu Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lã Xuân Oai Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lã Xuân Oai Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trương Văn Thành Q9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trương Văn Thành Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cầu Xây 2 Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cầu Xây 2 Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tú Xương Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tú Xương Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phước Thiện Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Phước Thiện Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Thạnh Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Thạnh Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trương Văn Hải Q9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trương Văn Hải Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tây Hòa Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tây Hòa Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn hát Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn hát Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đình Phong Phú Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đình Phong Phú Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Bá Phấn Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Bá Phấn Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Xương Trạch Q9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Xương Trạch Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Dương Đình Hội Q9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Dương Đình Hội Quận 9
Cho thuê nhà mặt tiền đường Liên Phường Quận 9 Cho thuê nhà mặt tiền đường Liên Phường Quận 9

Cho thuê nhà mặt tiền Quận 9 [Cho thuê nhà mặt tiền Quận 9] (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 200 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9] (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 254 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 9x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 18 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 11x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 5x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9] (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 100 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 429 Man Thiện Quận 9 DT: 9x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 522 Nguyễn Duy Trinh Q9 DT: 20x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Q9] (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 311 Nguyễn Duy Trinh Q9 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Q9] (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 383 Man Thiện Quận 9 DT: 4x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 275 Man Thiện Quận 9 DT: 9x24 1 trệt, 5 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Nguyễn Duy Trinh Q9 DT: 4x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Q9] (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 467 Man Thiện Quận 9 DT: 7x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 147 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 5x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)
[20 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 316 Man Thiện Quận 9 DT: 4x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 355 Man Thiện Quận 9 DT: 8x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 212 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 6x22 1 trệt, 5 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)
[74 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Man Thiện Quận 9 DT: 17x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 265 Man Thiện Quận 9 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Nguyễn Duy Trinh Q9 DT: 17x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Q9] (1)
[88 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 31 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 10x22 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9] (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Man Thiện Quận 9 DT: 8x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 54 Man Thiện Quận 9 DT: 11x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 62 Man Thiện Quận 9 DT: 7x17 1 trệt, 8 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 27 Man Thiện Quận 9 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 203 Man Thiện Quận 9 DT: 10x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Man Thiện Quận 9 DT: 8x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 419 Man Thiện Quận 9 DT: 11x13 1 trệt, 7 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 274 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Việt Quận 9] (1)