Cho thuê nhà mặt tiền Quận 8   Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Lỗ Quận 8


Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Lỗ Quận 8 (1)
[5 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 340 Cao Lỗ Quận 8 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Cao Lỗ Quận 8 DT: 9x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 222 Cao Lỗ Quận 8 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 192 Cao Lỗ Quận 8 DT: 7x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Cao Lỗ Quận 8 DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[4 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Cao Lỗ Quận 8 DT: 4x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 82 Cao Lỗ Quận 8 DT: 5x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0902805963 (1)
[32 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 280 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x28 1 trệt, 3 lầu LH: 0902768556 (1)
[400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 279 Cao Lỗ Quận 8 DT: 11x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 292 Cao Lỗ Quận 8 DT: 11x13 1 trệt, 3 lầu LH: 0902883720 (1)
[38 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901270 (1)
[17 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 371 Cao Lỗ Quận 8 DT: 9x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 200 Cao Lỗ Quận 8 DT: 5x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 22 Cao Lỗ Quận 8 DT: 10x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 278 Cao Lỗ Quận 8 DT: 9x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 311 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[22 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 130 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[12 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Cao Lỗ Quận 8 DT: 4x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[12 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 305 Cao Lỗ Quận 8 DT: 7x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 121 Cao Lỗ Quận 8 DT: 10x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 243 Cao Lỗ Quận 8 DT: 9x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[13 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 103 Cao Lỗ Quận 8 DT: 9x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 106 Cao Lỗ Quận 8 DT: 4x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0902447364 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 519 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[10 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 243 Cao Lỗ Quận 8 DT: 6x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Cao Lỗ Quận 8 DT: 11x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 552 Cao Lỗ Quận 8 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 53 Cao Lỗ Quận 8 DT: 6x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)