Cho thuê nhà mặt tiền Quận 5   Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Cơ Điều Quận 5


Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Cơ Điều Quận 5 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 100 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 204 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 14x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 9x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 29 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 9x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0939301928 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 7 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 7x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 488 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 12x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 298 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 6x31 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 135 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 8x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[69 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 109 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 8x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038471 (1)
[99 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 177 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 12x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 9 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 19x16 1 trệt, 3 lầu LH: 0902045524 (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 8x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 229 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 5x14 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 214 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 240 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 6x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 305 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 6x15 1 trệt, 3 lầu LH: 0938821876 (1)
[77 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 121 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 11x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 510 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 12x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[5.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 266 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 11x31 1 trệt, 8 lầu LH: 0908634812 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 523 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 4x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 43 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 18x29 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 190 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 361 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 4x9 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 1 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 10x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0938737871 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 334 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 10x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[71 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 304 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 9x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 13 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 6x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 5x33 1 trệt, 4 lầu LH: 0934162100 (1)