Cho thuê nhà mặt tiền Quận 2


Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Xuân Thủy Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Cừ Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Cừ Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường số 33 Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Số 33 Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Trưng Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Trưng Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lương Định Của Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lương Định Của Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường số 9 Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Số 9 Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Số 3 Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Số 3 Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường số 7 Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường số 7 Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường B Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường B Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Số 2 Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Số 2 Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Quận Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Định Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Định Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Thảo Điền Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Thảo Điền Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Não Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Não Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương Quận 2 Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương Quận 2

Cho thuê nhà mặt tiền Quận 2 [Cho thuê nhà mặt tiền Quận 2] (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 205 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 7x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Định Quận 2] (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Lê Văn Thịnh Quận 2 DT: 20x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2] (1)
[360 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Quốc Hương Quận 2 DT: 18x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương Quận 2] (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 315 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 5x15 1 trệt, 7 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Định Quận 2] (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 DT: 9x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2] (1)
[94 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2] (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 83 Trần Não Quận 2 DT: 10x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Não Quận 2] (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 205 Thảo Điền Quận 2 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thảo Điền Quận 2] (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Duy Trinh Quận DT: 5x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Quận] (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 84 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2] (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Xa Lộ Hà Nội Quận 2 DT: 8x29 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 2] (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 6x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2] (1)
[6.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Quốc Hương Quận 2 DT: 11x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương Quận 2] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 562 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 10x15 1 trệt, 5 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Định Quận 2] (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 224 Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 DT: 12x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2] (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Lê Văn Thịnh Quận 2 DT: 4x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2] (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 73 Trần Não Quận 2 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Não Quận 2] (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Quốc Hương Quận 2 DT: 8x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương Quận 2] (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2] (1)
[72 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 53 Thảo Điền Quận 2 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thảo Điền Quận 2] (1)
[102 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 95 Nguyễn Duy Trinh Quận DT: 11x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Quận] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 DT: 11x25 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 372 Xa Lộ Hà Nội Quận 2 DT: 11x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 2] (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 478 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 4x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2] (1)
[92 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 464 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2] (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 137 Xa Lộ Hà Nội Quận 2 DT: 9x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội Quận 2] (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 298 Lê Văn Thịnh Quận 2 DT: 6x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2] (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 224 Nguyễn Duy Trinh Quận DT: 5x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh Quận] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 215 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 5x13 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Định Quận 2] (1)