Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 16x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 5x20 1 trệt, 6 lầu LH: 0902889330 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 12x25 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634812 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 25 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447364 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 413 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901561 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 215 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 9x25 1 trệt, 7 lầu LH: 0902768556 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 335 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 10x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 10x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 4x16 1 trệt, 7 lầu LH: 0908075231 (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 63 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 173 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 12x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 20x18 1 trệt, 4 lầu LH: 0902448153 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 133 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 6x26 1 trệt, 4 lầu LH: 0908696521 (1)
[77 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 24 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 452 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 5x17 1 trệt, 7 lầu LH: 0939301928 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 234 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 7 lầu LH: 0902447859 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 16x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 97 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 6x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 212 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 6x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 29 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 6x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 32 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 62 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 144 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 10x31 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 400 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 10x9 1 trệt, 4 lầu LH: 0908696521 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 324 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 8x13 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)