Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính Quận 1 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 161 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0908075231 (1)
[16.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 466 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 9x25 1 trệt, 8 lầu LH: 0908634812 (1)
[300 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 531 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[13.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 416 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 10x13 1 trệt, 6 lầu LH: 0902806193 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 509 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 8x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 68 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 4x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 241 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 4x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[7.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 6x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 29 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 4x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[8.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 53 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 8x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 352 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 13 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 8x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0908326791 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 7x29 1 trệt, 8 lầu LH: 0906955805 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 179 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 5x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 357 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 11x27 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901587 (1)
[7.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 8x14 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 249 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 5x18 1 trệt, 5 lầu LH: 0934162100 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038615 (1)
[9.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 450 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[240 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 152 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 11x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 517 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 4x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[480 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 14x24 1 trệt, 7 lầu LH: 0908696521 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 188 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 4x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0908079159 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 9x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 358 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 9x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0902806193 (1)
[5.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 276 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 5x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[10.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 299 Phó Đức Chính Quận 1 DT: 12x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)