Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 330 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 8x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0938821876 (1)
[5.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 127 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[5.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 73 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 9x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0938821876 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 48 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 296 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 66 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 70 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0903614757 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 197 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[9.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 19x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 4x32 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 500 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0902982719 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 9x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 251 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x34 1 trệt, 3 lầu LH: 0908634491 (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 405 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 153 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 8x18 1 trệt, 8 lầu LH: 0934162100 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 501 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 53 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 11x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 434 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x27 1 trệt, 5 lầu LH: 0908326791 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 81 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[6.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 110 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 11x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0906955805 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 70 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 7x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[74 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 423 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 4x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0902831038 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 265 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 9x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447859 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 130 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 9x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[8.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 358 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 16x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)