Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 197 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 4x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[12.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[390 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 201 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 10x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[15.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939369705 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 207 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[350 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 10x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 18 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 126 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 8x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[290 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0938821876 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 146 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 391 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 7x13 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 148 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[270 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 140 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 7x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634491 (1)
[30.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 81 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 18x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[400 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[240 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 73 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902768556 (1)
[16.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 485 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 64 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0939301928 (1)
[26.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 327 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 16x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[19.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 318 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 12x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 294 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[16.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[710 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 384 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 16x31 1 trệt, 5 lầu LH: 0939413874 (1)
[350 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 10x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[10.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0901013354 (1)
[550 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 17x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[20.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 437 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0902448153 (1)