Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn Quận 1


Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Hồ Hảo Hớn Quận 1 (1)
[10.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 9x18 1 trệt, 8 lầu LH: 0906955805 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 255 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 4x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 179 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 8x10 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[8.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 343 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 9x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0901013354 (1)
[9.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 244 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 10x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 266 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 4x20 1 trệt, 3 lầu LH: 0908494712 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 371 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 4x34 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 515 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 8x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0901013357 (1)
[8.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 121 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 10x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[7.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 27 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 7x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 12x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[240 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 9x11 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447364 (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 269 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 11x21 1 trệt, 4 lầu LH: 0906767550 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 205 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 5 lầu LH: 0908286542 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 82 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 4x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0902447859 (1)
[7.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 8x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 363 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 10x13 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[6.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 5x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0939413874 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 323 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 6x10 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 8x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 423 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 16x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 45 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 488 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 7x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0902038471 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 463 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 15x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 61 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)